STATUT

Warszawskiego Związku Brydża Sportowego

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Nazwa

 

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawski Związek Brydża Sportowego (w skrócie WZBS), zwane dalej Związkiem.
 2. Związek może używać nazwy w języku angielskim: The Warsaw Bridge Union.

 

§ 2

Obszar działania i siedziba

 1. Obszarem działania Związku jest terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 2. Siedzibą Związku jest Warszawa

§ 3

Podstawa prawna i organizacyjna

 

 1. Związek posiada osobowość prawną i funkcjonuje na podstawie Statutu, ustawy o Stowarzyszeniach, ustawy o Kulturze Fizycznej i innych przepisów obowiązującego prawa.
 2. Związek jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych. Członkami wspierającymi Związek mogą być osoby prawne i fizyczne. Związek określa swoje cele, strukturę organizacyjną i programy działania, opierając je na pracy społecznej członków. Może też zatrudniać pracowników najemnych.
 3. Związek jest organizacją sportową w dyscyplinie „Brydż”.
 4. Związek może używać pieczęci i wyróżniającego go znaku graficznego oraz flagi.
 5. Związek może wchodzić w związki stowarzyszeń działających w kraju i za granicą.
 6. Organem nadzorującym działalność Związku jest właściwy organ administracji, zaś organem rejestrowym właściwy sąd rejestrowy.
 7. Spory cywilnoprawne rozstrzyga się w postępowaniu polubownym lub cywilnym przed właściwym sądem.

 

Rozdział II

Cel, formy działalności i sposoby jego realizacji

 

§ 4

Cel

 

 1. Celem działalności Związku jest organizacja, rozwijanie i upowszechnianie brydża porównawczego jako dyscypliny sportowej, kulturalno wychowawczej, rekreacyjnej i rozrywkowej.
 2. Działalność Związku jest podporządkowana zasadzie tolerancji i szacunku wobec każdego człowieka, zasadzie równości praw obywateli, zasadzie samorządności, zasadzie równości członków, zasadzie demokracji wewnętrznej, zasadzie zakazu przyjmowania bezwzględnego posłuszeństwa.
 3. Brydż porównawczy jako dyscyplina sportowa uczy i rozwija logiczne myślenie abstrakcyjne i podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka określonego rachunkiem prawdopodobieństwa oraz rywalizacji określonej zasadami fair-play. W ramach rozrywki i rekreacji tworzy przesłanki do wykształcania w człowieku takich cech osobowości, które go wzbogacają i stają się przydatne w każdej jego działalności.
 4. Związek tworzy warunki do wykorzystania intelektualnych, poznawczych, wychowawczych i twórczych walorów brydża porównawczego we wszystkich środowiskach, zwłaszcza wśród młodzieży.

 

§ 5

Formy i sposoby działania

 

Związek swój cel realizuje przez:

1)     Rekrutację członków i umożliwianie ich zrzeszania,.

2)     przydział zadań, kompetencji poszczególnym organom Związku, określanie terminów ich wykonania, okresowe podsumowanie realizacji celów cząstkowych w ramach celu głównego Związku. Opracowywanie i wykonywanie cyklicznych planów pracy. Opracowywanie regulaminów zawodów, zasad współzawodnictwa sportowego, zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej. Określanie kalendarza zawodów,

3)     organizowanie rozgrywek brydża kwalifikowanego z udziałem zawodników Związku we wszystkich ligach,

4)     organizowanie innych zawodów: regionalnych, krajowych, międzynarodowych w szczególności cyklicznych pucharowych, treningowych, promocyjnych, środowiskowych, branżowych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu atrakcyjności i zgodnie z przyjętym systemem współzawodnictwa sportowego,

5)     zachowanie równowagi w rozwoju sportu profesjonalnego i amatorskiego.

6)     szkolenie zawodników, instruktorów, trenerów, działaczy,

7)     organizowanie publikacji i wydawnictw ,

8)     wyłanianie kadry o najwyższych umiejętnościach sportowych,

9)     prowadzenie aktualnej ewidencji członków, zawodników, klubów, sekcji, drużyn, sędziów, szkoleniowców i działaczy. Ewidencji zawodów i wyników sportowych. Prowadzenie klasyfikacji sportowej,

10) otaczanie szczególna opieką wychowawczą i szkoleniową młodzieży i zawodników utalentowanych,

11) pielęgnowanie tradycji, docenianie seniorów,

12) ustanawianie i nadawanie klas sportowych zawodnikom. Nadawanie tytułów i odznak związanych z realizacją zadań Związku oraz prowadzenia ,.

13) popularyzowanie działalności statutowej Związku w mediach,

14) kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu, obowiązujących regulaminów i zasad uprawiania brydża porównawczego,

15) zapewnienie wpływu środków finansowych określonych w Statucie i racjonalnego ich wykorzystywania,

16) zapewnianie lokali na siedzibę Związku i organizowane imprezy,

17) organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, remontowych, konserwacyjnych obiektów, urządzeń i sprzętu służącego Związkowi,

18)współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, sportowymi i innymi      stowarzyszeniami

19.inne przedsięwzięcia dopuszczone prawem, zwłaszcza mające zapewnić uzyskiwanie środków na realizację zadań związku np. prowadzenie działalności gospodarczej, fundacji, klubów, świadczenia usług itp.

  

Rozdział III

Członkowie

 

§ 6

Powstawanie stosunku członkostwa

 

 1. Członkiem Związku mogą być osoby fizyczne i w ograniczonym zakresie osoby prawne. Członkiem może być każdy obywatel polski i cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania. Powstanie stosunku członkostwa następuje po oświadczeniu w formie deklaracji (przystąpieniu) i zarejestrowaniu (przyjęciu) przez jednostkę organizacyjną Związku lub indywidualnie. Osoby prawne mogą być jedynie wspierającymi członkami Związku.
 2. Osoby fizyczne mogą być członkami Związku, jeśli posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych.
 3. Członkami Związku mogą też być małoletni. Małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Związku za zgodą przedstawicieli ustawowych.
 4. Charakter prawny stosunku członkostwa. Członkostwo rodzi po obu stronach prawa i obowiązki. Stosunki pomiędzy Związkiem a członkiem mogą mieć zróżnicowany administracyjno prawny, cywilnoprawny i organizacyjny charakter. Członkowie, składając deklaracje zapoznają się ze Statutem i zobowiązują się do jego przestrzegania.

 

 

§ 7

Zawieszenie stosunku członkostwa

 

Zawieszenie członkostwa może nastąpić w wyniku niepłacenia składek przez 3 miesiące lub prawomocnego orzeczenia komórki rozpatrującej sprawy związane z przestrzeganiem obowiązujących regulaminów.

 

§ 8

Ustanie stosunku członkostwa

 

Ustanie członkostwa może nastąpić w wyniku:

 1. ustąpienia, które następuje skutkiem złożenia przez członka jednostronnego oświadczenia,
 2. usunięcia, które może nastąpić na podstawie orzeczenia  komórki określonej w $ 7,
 3. śmierci członka, która stanowi naturalną przyczynę ustania stosunku członkostwa,
 4. utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych, która następuje skutkiem ubezwłasnowolnienia,
 5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 6. rozwiązania Związku.

 

 § 9

Rodzaje członków

 

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. zwyczajnych z ograniczonymi prawami,
 3. honorowych,
 4. wspierających.

 

1. Członkowie zwyczajni.

Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne oraz mogą być kluby i sekcje szkolne, uczelniane, zakładowe, miejskie, gminne, powiatowe i inne środowiskowe jako jednostki organizacyjne Związku. Członkiem Związku może też być stowarzyszenie zwykłe jako jednostka organizacyjna Związku.

 

2. Członkowie zwyczajni z ograniczonymi prawami.

Osoby małoletnie łączy ze Związkiem szczególny rodzaj członkostwa:

1)     małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczona zdolność do czynności prawnych mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,

2)     małoletni poniżej 16 lat nie posiadają prawa głosowania na walnych zebraniach, oraz nie korzystają z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna Związku zrzesza wyłącznie małoletnich (klub szkolny) mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.

 

3. Członkowie honorowi:

1)      członkami honorowymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne w uznaniu szczególnych zasług dla Związku. Zasługi mogą obejmować działalność społeczną bądź wyjątkowe wsparcie majątkowe,

2)      tytuł członka honorowego nadaje (odbiera) uchwałą na wniosek Zarządu Zebranie Związku,

3)      członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego,

4)      Zarząd Związku określa przywileje przysługujące członkom honorowym.

 

4. Członkowie wspierający:

1)     członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne lub prawne, które przyjmą na siebie szczególny obowiązek wspierania Związku,

2)     formę i rodzaj wsparcia Związku członek wspierający określa przez pisemne oświadczenie woli wobec Zarządu Związku, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę,

3)     członkom wspierającym przysługują prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz czynnego prawa głosu.

 

§ 10

Prawa i obowiązki członka

 

1.  Członkowie Związku mają prawo do:

1)     czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Związku,

2)     czynnego udziału w działalności Związku i organizowanych imprezach oraz korzystania z uprawnień członkowskich,

3)     zgłaszania postulatów i wniosków oraz inicjatywy ustawodawczej wobec organów Związku,

4)     korzystania z pomocy Związku w zakresie statutowego celu (w tym na zasadzie pierwszeństwa, bezpłatnie, lub ulgowej odpłatności),

5)     uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach, stypendiach organizowanych przez Związek,

6)     udziału bez głosu decydującego we wszystkich posiedzeniach organów Związku, na których mają zapadać decyzje dotyczące ich działalności lub postępowania,

7)     posiadania legitymacji organizacyjnej oraz do używania odznaki organizacyjnej i odznak honorowych,

8)     zaskarżania w ramach postępowania wewnątrz organizacyjnego uchwał lub orzeczeń władz,

9)     wystąpienia ze Związku,

10) uzyskiwania informacji o działalności organów Związku,

11) członkowie wspierający i małoletni do lat 16 korzystają ze wszystkich praw członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i czynnego prawa głosu na Walnym Zebraniu. Mogą brać udział w Zebraniu tylko z głosem doradczym,

12) ochrony praw członków, a więc o występowanie z roszczeniem o uchylenie decyzji o usunięciu ze Związku, naprawienie szkody, usunięcie skutków naruszenia dobra osobistego,

13) zatrudnienia w Związku .

 

2. Członkowie Związku zobowiązują się do:

 

1)     przestrzegania postanowień Statutu, uchwał, regulaminów, przepisów obowiązujących w sporcie i przepisów obowiązującego prawa,

2)     dbania o dobre imię Związku, godnego reprezentowania Związku, przestrzegania norm współżycia społecznego, zasad etyki, zachowania dobrych obyczajów,

3)     regularnego opłacania składek.

  

Rozdział IV

Organizacja Związku

 

§ 11

Struktura organizacyjna

 

Struktura organizacyjna Związku obejmuje:

1)     organy prawne Związku, stanowiące jego władze,

2)     jednostki organizacyjne: stowarzyszenia zwykłe, kluby, sekcje,

3)     członków wspierających i indywidualnie zarejestrowanych,

4)     Biuro Związku.

§ 12

Organy Związku

 

Organami prawnymi Związku są:

1)     Walne Zebranie członków, a jeśli liczba członków Związku przekracza 200 osób, Zebranie Delegatów,

2)     Zarząd,

3)     Komisja Rewizyjna,.

 

§ 13

Wyłanianie władz

 

1.      Organy prawne Związku pochodzą z wyboru.

2.      Członkowie władz mogą zostać pracownikiem Związku.

3.      Wybór i odwoływanie władz Związku odbywa się w głosowaniu tajnym.

4.      Zasady wyboru władz określa Walne Zebranie.

5.      Wybór władz jest ważny, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania

6.      Kadencja trwa 4 lata.

7.      Skład osobowy władz Związku uzupełnia się w przypadku ustąpienia, wykluczenia lub losowego odejścia członka władz, kooptując spośród nie wybranych kandydatów w kolejności liczby uzyskanych głosów. Po wyczerpaniu tych możliwości dla uzupełnienia składu osobowego władz przeprowadza się wybory uzupełniające.

8.      Delegaci na Zebranie są wybierani w jednostkach organizacyjnych Związku według zasady proporcjonalności . Wybory delegatów spośród członków zarejestrowanych indywidualnie organizuje Biuro Związku.

9.      Delegaci, którzy nie opłacili bieżącej składki tracą mandat delegata. W celu uzupełnienia ilości delegatów Zarząd organizuje wybory uzupełniające.

10.  Po przekroczeniu przez Związek liczby 200 członków liczbę delegatów ustala się w proporcji 10% ogółu zarejestrowanych. Listę delegatów prowadzi i aktualizuje Biuro Związku.

11.  Zebranie zwołuje i przygotowuje organizacyjnie Zarząd. Obowiązek zorganizowania Zebrania przejmuje Komisja Rewizyjna, jeśli Zarząd utraci inicjatywę, lub zdolność działania. Zwołanie zebrania:

1)     zebrania zwyczajne zwołuje się w terminach określonych w Statucie,

2)     Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź co najmniej 10% członków bądź co najmniej trzech jednostek organizacyjnych Związku,

3)     o terminie i porządku Zebrania zawiadamia się delegatów na piśmie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 14 dni przed Zebraniem. Do zawiadamiania załącza się projekty przewidywanych rozwiązań i warianty regulaminu obrad,

4)     w siedzibie Związku najpóźniej na pięć dni przed Zebraniem udostępnia się zainteresowanym całość materiałów przygotowanych na obrady.

 

§ 14

Walne Zebranie

 

 1.Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie członków bądź delegatów (w skrócie  Zebranie).

      2.Walne Zebranie zwoływane jest dla załatwienia spraw związanych z działalnością     Związku, jako:

1)Zwyczajne,

2)Nadzwyczajne.

3.Zwyczajne Zebranie odbywa się jako sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata lub jako sprawozdawcze raz na rok.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbyć się w każdym terminie, jeżeli sytuacja tego wymaga. Zwoływane jest w czasie 30 dni od zgłoszenia odpowiedniego wniosku.

5W zebraniu może uczestniczyć z głosem doradczym każdy członek Związku oraz zaproszeni goście.

6.Członkowie Zarządu posiadający mandat nie głosują nad uchwałami o udzieleniu absolutorium.

7Głosowanie tajne obowiązuje w odniesieniu do wyboru władz Związku i udzielenia Zarządowi absolutorium. Zebranie może ustanowić głosowanie tajne w innych sprawach.

8Przewodniczący Zebrania reprezentuje je na zewnątrz.

9Członkom Związku przysługuje prawo odwołania się od uchwał Zebrania do organów nadzoru i sądu.

10.Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim przy obecności co najmniej jednej trzeciej. Do uchwalenia i zmiany Statutu oraz rozwiązania Związku wymagana jest obecność połowy uprawnionych do głosowania. Uchwały Zebrania wymagają większości 2/3 głosów w sprawach:

1)uchwalenia i zmiany Statutu,

2)rozwiązania Związku,

3)nadania godności członka honorowego.

11.Uchwały Zebrania w pozostałych sprawach zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zebrania.

12.Kompetencje Zebrania obejmują podejmowanie uchwał w najważniejszych sprawach:

1)     powołania Związku lub jego rozwiązania,

2)     uchwalenia regulaminu Zebrania,

3)     wyboru lub odwołania organów prawnych Związku w oddzielnych głosowaniach. Wybór  Zarządu jest poprzedzony  głosowaniem na jego Prezesa, 

4)     uchwalania kierunków działalności Związku,

5)     oceny cyklicznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

6)     udzielania absolutorium Zarządowi,

7)     rozpatrywania odwołań od uchwał, decyzji i orzeczeń poszczególnych władz Związku,

8)     określania etatów,

9)     uchwalania Statutu i jego zmian, , przystępowania do innych organizacji, stowarzyszeń i ich związków,

10) nadawania (pozbawiania) tytułu członka honorowego,

11) ustanawiania sądu polubownego,

12) rozstrzygania w sprawach majątkowych Związku,

13) decydowania o członkostwie w Związku,

14) decydowania w sprawach, w których Statut nie określił kompetencji organów prawnych Związku.

 

 

§ 15

Zarząd

 

1.Zarząd jest organem wykonawczym Związku powołanym do kierowania bieżącą działalnością i reprezentowania go na zewnątrz.

2.Sposób reprezentowania i zaciągania zobowiązań określa §22 Statutu.

3.Zarząd składa się z pięciu do siedmiu osób wybieranych spośród dziewięciu lub więcej kandydatów.

3.Zarząd konstytuuje się natychmiast po wyborze. Przewodniczący Zebrania organizuje pierwsze posiedzenie, na którym wybiera się Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Protokół z wyboru ogłasza się podczas obrad.

5.Zarządem kieruje Prezes. Funkcję Prezesa można pełnić nieprzerwanie przez okres dwóch kadencji. Reprezentuje on Związek w sprawach nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu podejmowanych w drodze uchwały. W razie ustąpienia Prezesa w czasie jego kadencji lub niemożności sprawowania przez niego funkcji jego obowiązki przejmuje Zastępca Prezesa. Zarząd wybiera ze swego grona następnego Zastępcę Prezesa i uzupełnia skład Zarządu. Najbliższe Zebranie aprobuje zmianę na stanowisku Prezesa lub dokonuje wyboru nowego Prezesa.

6.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia są protokołowane.

7.Zarząd dokonuje rozdziału zadań oraz kompetencji wśród członków i kontroluje ich wykonanie.

8.Do szczególnych kompetencji Zarządu należy:

1)     uchwalanie planów pracy, planów finansowych i budżetu,

2)     opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów – w tym regulaminu pracy Zarządu,

3)     przygotowywanie i realizowanie uchwał i postanowień Zebrania,

4)     tworzenie i nadzór nad pracą biura, zatwierdzanie regulaminu jego pracy,

5)     tworzenie i koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych Związku,

6)     tworzenie systemu ewidencji i obiegu informacji oraz informowanie członków o działalności Zarządu,

7)     zatrudnianie pracowników,

8)     nadawanie klas sportowych, odznaczeń i występowanie o nadanie odznaczeń państwowych,

9)     współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,

10) organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,

11) określanie składek i opłat oraz racjonalne gospodarowanie posiadanym majątkiem,

12) zwoływanie Zebrania Związku,

13) przyjmowanie członków Związku, kontrola stosunku członkostwa, akceptacja ustania członkostwa,

14) rozpatrywanie odwołań i rozstrzyganie sporów w Związku

15) , podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania środków finansowych na działalność statutową,

16) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, inwestycyjnej i fundacji,

17) wydawanie rekomendacji,

18) kierowanie na drogę postępowania sądowego spraw, które tego wymagają.

9.Od uchwał Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

 

§ 16

Komisja Rewizyjna

 

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Związku wybieranych spośród zgłoszonych 5 kandydatów. Komisja konstytuuje się natychmiast po wyborze. Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący. Protokół z wyboru Przewodniczącego ogłasza się podczas obrad Zebrania.

3.      W razie ustąpienia Przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji uzupełnia się skład Komisji spośród kandydatów i wybiera nowego Przewodniczącego. Najbliższe Zebranie aprobuje zmiany w składzie Komisji lub wybiera nową.

4.      Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu. Jej członkowie nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Związku.

5.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)     kontrola wyrywkowa poszczególnych dziedzin działalności Związku oraz kontrola raz w roku całokształtu działalności Związku – ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem celowości, rzetelności, gospodarności,

2)     występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli, żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzanych nieprawidłowości,

3)     występowanie na Walne Zebranie z oceną działalności Zarządu i wnioskiem udzielenia mu absolutorium, bądź tylko poszczególnym członkom oraz wnioskowanie o odwołanie osób z pełnionych funkcji,

4)     branie udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

5)     występowanie z wnioskiem o zwołanie Zebrania Związku lub jego zwołanie, jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie wykona tego Zarząd,

6)     żądanie zwołania posiedzenia Zarządu dla rozpatrzenia spraw określonych przez Komisję.

 

§ 17

Biuro Związku

 

1.      Zarząd powołuje Biuro Związku do obsługi kancelaryjnej, organizacyjnej, księgowej i administracyjnej Związku.

2.      Zarząd ustala regulamin funkcjonowania Biura.

3.      Zarząd zatrudnia pracowników Biura, określa zakres ich obowiązków, wyznacza członka Zarządu do kierowania pracą Biura.

 

§ 18

Jednostki organizacyjne

 

1.      Jednostki organizacyjne Związku działają na podstawie opracowanych samodzielnie regulaminów realizujących zadania Statutowe.

2.      Władze jednostki organizacyjnej Związku podlegają nadzorowi i kontroli władz Związku.

 

Rozdział V

Majątek Związku

 

§19

Majątek

 

Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. W ujęciu księgowym ogół praw majątkowych (aktywów) oraz ogół ciążących obowiązków majątkowych (pasywów). W skład majątku wchodzą prawa majątkowe w pełni ukształtowane oraz ekspektatywy na przyszłe prawa podmiotowe i posiadanie.

 

§20

Źródła powstawania majątku

 

Źródłami powstawania majątku są:

1)     praca społeczna członków,

2)     składki i opłaty członkowskie,

3)     wpływy z imprez i zawodów brydżowych,

4)     dochody z majątku nieruchomego i ruchomego (pożytki naturalne i cywilne, czynsz najmu lub dzierżawy, wynagrodzenia za ustanowienie służebności),

5)     dochody z działalności gospodarczej – udziały, akcje, dywidendy,

6)     darowizny, spadki, zapisy, subwencje, dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,

7)     wpływy od sponsorów lub z reklamy,

8)     inne wpływy z działalności statutowej,

9)     ofiarność publiczna.

 §21

Przeznaczenie dochodu

 

Dochód Związku uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków nawet, gdy są pracownikami Związku.

 

§22

Sposób reprezentacji Związku

 

1.      Zarząd może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w imieniu Związku.

2.      Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych może składać co najmniej dwóch jednocześnie działających członków Zarządu, w tym Prezes lub Zastępca oraz Skarbnik lub Sekretarz.

3.      Inni członkowie Związku mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Związku wyłącznie na podstawie uchwały i pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.

4.      Wszelkie uchwały władz Związku zmierzające do uszczerbku w majątku wymagają zgody organu nadzoru.

5.      Dochodami jednostek organizacyjnych Związku zarządzają ich władze.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§23

Rozwiązanie Związku

 

1.      Rozwiązanie Związku następuje na podstawie uchwały Zebrania lub orzeczenia sądu i stanowi podstawę przeprowadzenia likwidacji. Likwidację kończy wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów o rozwiązaniu Związku i zmianie Statutu są podejmowane większością 2/3 głosów. Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Związku, powołuje Komisję Likwidacyjną, określa przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.

2.      Komisja Likwidacyjna jest odpowiedzialna za przeprowadzenie likwidacji zgodnie z przepisami i uchwałą Zebrania.

 

 

 

Za zgodność z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WZBS w dniu 16.01.2003 r.

Protokolant Andrzej Biliński

do góry strony