Protokół

Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności statutowej Zarządu WZBS za okres 16.03.2002r. – 31.12.2002r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie Statutu WZBS z 1992r. w składzie A. Klik, W Składanowski dokonała kontroli w dniach 28.03.2002 – 13.01.03r. działalności statutowej Zarządu i ustaliła (informacji udzielali pracownicy Biura Związku):

  1. Podstawa prawna funkcjonowania WZBS. Nasz Związek został prawidłowo zarejestrowany po Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu odbytym w połowie marca 2002r. i spełniono wszystkie wymogi przewidziane prawem. Postanowienie Sądu Rejestracyjnego w Warszawie z 11.05.02r. Związek został wpisany do KRS.
  2. Zarząd również został  prawidłowo wybrany i jest właściwym organem prawnym do reprezentowania Związku na zewnątrz. Zarząd dokonał podziału zadań wśród członków. Do Prezydium Zarządu weszli: Prezes Tadeusz Luzak, Wiceprezes Włodzimierz Buze, Skarbnik Waldemar Burakowski, Sekretarz Bogusław Bednarski. Członkowie otrzymali następujący przydział zadań:

-         Mirosława Siwek – sponsorzy i media,

-         Maciej Czajkowski – sprawy sędziowskie  oraz WGiD,

-         Piotr Dybicz – młodzież do lat 25,

-         Radosław Lula – internet, propaganda wizualna, komunikacja.

Zarząd odbył pięć posiedzeń. Trzech członków Prezydium uczestniczyło we wszystkich posiedzeniach, trzech członków Zarządu opuściło po jednym razie, a dwóch po dwa posiedzenia. Nieobecności były usprawiedliwione.

Zarząd podjął 8 uchwał nt. sponsorów, wynagrodzeń, prowadzenia internetu, odpisów do MZBS, opłat z jednostek organizacyjnych i opłat startowych oraz stawek sędziowskich.

Trzy z posiedzeń Zarządu dotyczyły głównie Grand Prix Warszawy. W dwóch omawiano kwestie dotyczące wynagrodzeń, spraw sędziowskich, zmian w Statucie, organizacji rozgrywek ligowych, finanse Związku, opłaty, przygotowanie do Walnego Zjazdu Delegatów.

Zarząd działał aktywnie. Zasadniczy mankament w organizacji pracy Zarządu to brak planu pracy każdego z członków Zarządu i całego Zarządu. Planu ogólnego określającego perspektywę pracy za okres całej kadencji rozbitego na poszczególne lata i określone osoby. Planu, który uwzględniałby rozwiązanie problemów bieżących, ale też określał zadania rozwoju Związku i aktywizacji na wszystkich polach działalności. Poszukiwał i wdrażał nowe formy funkcjonowania, pobudzał aktywność osób już działających na rzecz Związku i przyciągał nowych.

Słyszy się wiele głosów pozytywnych o pracy poprzedników np. Prezesa Kalinowskiego. Może warto sięgnąć do tego i innych wykorzystując tamte dobre przykłady działalności i organizacji pracy. Chodziłoby o to, aby każdy członek Zarządu wiedział co, w jaki sposób i w jakim terminie ma wykonać i aby można było śledzić bieżącą realizację zadań, osiąganie wytyczonych kierunków i celów. Zmiany w Statusie do uchwalenia w 2003r. niemal enumeratywnie cele cząstkowe prowadzące do osiągnięcia celu głównego określiły.

  1. Członkowie. W ostatnich trzech latach liczba członków malała. Zarejestrowanych było w 200r. – 789 osób. W 2001r. 698 osób i w 2002r. 622 osoby. Spadek o 167 osób. Zjawisko ma charakter stały i w stosunku do celu statutowego negatywny. W roku sprawozdawczym do Związku należało:

juniorów 108 osób,

młodzieży szkolnej 73 osoby,

kobiet 120 osób,

seniorów 120 osób,

pozostali 226 osób.

Należy uznać, że w każdej z tych kategorii można pozyskiwać kolejnych członków. Potrzeba więcej różnorodnej pracy. Wyjścia naprzeciw potrzebom poszczególnych grup i środowisk. Jest wiele pozytywnych przykładów Piaseczno, Anin, DDKN Wola, Dom Wojska Polskiego, Legionowo.

  1. Organizacja rozgrywek ligowych. Drużyny Związku uczestniczą w rozgrywkach czterech lig. Związek posiada:

w I lidze 3 drużyny,

w II lidze 4 drużyny,

w II lidze 12 drużyn,

w IV lidze 29 drużyn.

Stanowi to razem 48 drużyn.

Ligi I i II organizuje i finansuje ZG PZBS. Za III ligę opłata wynosi 500zł od drużyny i organizuje się 6 do 7 zjazdów. Za IV ligę opłata wynosi 250zł od drużyny i Związek udostępnia tylko lokal i sędziego, natomiast organizacja meczu w zakresie własnym drużyn.

Lokal do rozgrywek. W ostatnich latach do rozgrywek korzystano z lokali na Politechnice, w hotelu Polonia, na byłym dworcu Głównym PKP, następnie w Szampańskiej a ostatnio od połowy października korzystamy z sali Damisu na ul. Kłopotowskiego Ostatni lokal jest pod wieloma względami korzystniejszy od poprzedniego. Zasadniczy problem to brak odpowiedniej powierzchni przy maksymalnym nagromadzeniu drużyn. Również koszt użytkowania jest wysoki, chociaż poziom wydatków jest mniejszy niż w Szampańskiej lub na dworcu. Opłata za lokal wynegocjowana w obowiązującej umowie z Damisem jest ruchoma i zależy od liczby uczestników. Opłata wynosi:

100 zł do 18 par

150 zł do 32 par

200 zł od 33 i więcej par

250 zł za sobotę i niedzielę.

Razem miesięcznie koszty dotychczas kształtowały się w wysokości 3000zł.

Poszukiwania lokalu o większej powierzchni i niższych kosztach eksploatacji nadal powinny być przedmiotem poszukiwań.

  1. Stowarzyszenie z Mazowieckim Związkiem Związku Brydża Sportowego. Z naszej strony prawidłowo przystąpiliśmy do MZBS. Struktura ta faktycznie istnieje. Działa jednak bez stosownej podstawy prawnej. Organizator Związku z ramienia PZBS od przeszło roku twierdzi, że finalizacja rejestracji w KRS jest kwestia kilku dni i jak dotychczas Związek zarejestrowany nie został. MZBS nie posiada też Statutu. Czeka nas więc poważne zadanie stworzenia prawidłowych podstaw prawnych dla funkcjonowania MZBS.

Nasze stowarzyszenie się z Polskim Związkiem Brydża Sportowego. Również w tej sprawie prawidłowo przystąpiliśmy do PZBS. Istnieje jednak potrzeba po dokonaniu zmian w Statusie z 1992r. uzyskania odpowiedzi prawnej jaki winien być stosunek zależności formalnej pomiędzy PZBS a WZBS. W jakim stopniu będąc w PZBS zachowujemy swoja suwerenność a jakie obowiązki można nam narzucać z racji przystąpienia do PZBS? Czy będąc stowarzyszonymi z PZBS jesteśmy jego jednostką organizacyjną i podlegamy ewentualnemu sterowaniu? W jakich kwestiach i w jakim zakresie mamy prawo do zajmowania własnego stanowiska? Jak możemy wpływać na decyzje PZBS?

  1. Kasa. Kasę prowadzi kol. B. Bednarski. Komisja stan kasy badał dwukrotnie. Raz w grudniu 2002r. i ponownie 13.01.2003r. Podczas pierwszej kontroli stwierdzono nadmierną ilość gotówki w pogotowiu kasowym. Przy kolejnej kontroli w styczniu ta nieprawidłowość została usunięta. Według raportu z 1.01.2003r. pogotowie kasowe wynosiło już tylko 774,48zł. Nie jest zadowalająco rozwiązany sposób przechowywania pieniędzy w kasie. Zarząd te kwestie powinien unormować zgodnie z wzorcami, jakie obowiązują w tym zakresie. Każda operacja bankowa kosztuje. Nie można popadać w skrajność i pomijając bank narażać z kolei kasjera.

Bilans zamknięcia 2002r. według danych z księgowości na dzień 31.12.02r. Związek:

uzyskał dochody w kwocie 259 303,09zł

poniósł koszty w kwocie 277 514,13zł

wygenerował stratę w kwocie 18 211,04zł

Duże przewaga wydatków nad dochodami to najsłabszy punkt w pracy Zarządu w 2002r. Jest wiele argumentów, którymi można taką strukturę bilansu tłumaczyć. Jakby strat nie usprawiedliwiać rozziew między wydatkami a dochodami nie może być tolerowany w przyszłości i tę złą tendencję należy odwrócić. Związek nie może żyć na kredyt ani przejadać poprzednio zgromadzonych zasobów. Imprezy należy tak organizować aby przyniosły dochód.

Źródła dochodów własnych. Składki, które w pełnym wymiarze płaci około 450 osób, około 100 osób płaci ulgowo po 25zł, około 100 osób 100 nie płaci ogóle. Suma przychodów sięga około 116 600zł rocznie. Stanowi to około 40% całości dochodu Związku.

Zasadniczym źródłem dochodów Związku jest organizacja turniejów. Około 1317zł dochodu Zawiązek uzyskał właśnie z tych imprez. W tym dochodów z Grand Prix Warszawy 81,5 tys. zł. Oraz z pozostałych turniejów50,1 tys. zł. Stanowi to nieco ponad 50% dochodów Związku. Pozostałe 10% dochodów pochodzi z dotacji oraz od sponsorów.

Dotacje i subwencje w 2002r. zmalały w stosunku do roku poprzedniego o 50%. Również zmniejszył się dochód od sponsorów.

W stosunku do poprzedniego roku koszty ogółem zmniejszyły się. Główny czynnik straty w 2002r. spowodowała nagroda główna na Grand Prix Warszawy. Uwzględniając przyrost wartości przedmiotów „niskocennych” wykładziny o wartości około 14000 zł oraz maszyny do powielania kart wartości około 15000zł. Różnica pomiędzy dochodami o wydatkami w postaci końcowej straty wynosi 2900zł. Bardzo dużą pozycję wydatków stanowią odprowadzane składki do PZBS, które wyniosły ok. 50000zł (¼ wpływów).

W sumie wynik finansowy z działalności Związku w 2002r. można uznać za względnie zadowalający.

 

              Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący: A. Klik

Członkowie: W. Składanowski; A. Rutkowski

do góry strony