III liga 2005/2006 

III LIGA - regulamin
Opis systemu drużyny LAMBDA
Opis systemu drużyny AZS UW Rozjazd (1 para)


Wyniki - Grupa A
Wyniki - Grupa B
Butler

Grupa Awansowa

Grupa Spadkowa

 

Finał
  1. seg 2. seg 3. seg 4. seg 5. seg 6. seg 7. seg 8. seg suma  
AZS UW Rozjazd 33 3 15 16 26 16 2 15 126 II m.
AZS UW TG 21 18 34 20 13 5 17 12 140 awans do II ligi

Półfinał
  c/o 1. seg 2. seg 3. seg 4. seg suma
AZS UW Rozjazd 10,1 22 37 28 15 112,1 awans
Bogorya 12 10 12 22 76 IV m.
 
  c/o 1. seg 2. seg 3. seg 4. seg suma
AZS UW TG 5,1 43 25 9 14 96,1 awans
Zwolenianka 18 13 12 19 62 III m.