Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS w dniu 16.05.2003 r.
 

 

Obecni:

Tadeusz Luzak

Włodzimierz Buze

Bogusław Bednarski

Mira Siwek

Maciej Czajkowski

Piotr Dybicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Klik

 

Nieobecni:

Waldemar Burakowski

Radosław Lula.

 

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy finansowe Związku,

2. Sprawy organizacyjne

3. Realizacja uchwał,

4. Organizacja GP W-wy 2003,

 

ad. 1 

Posiedzenie otworzył Prezes T. Luzak i przedstawił sytuację finansową WZBS, która w bieżącym roku wygląda znacznie gorzej niż w latach ubiegłych (aktualnie na koncie znajduje się kwota ca 33.000 zł a w kasie ca 2.500 zł). Przyczyną tego stanu rzeczy są znacznie niższe niż w latach ubiegłych wpływy przy zwiększonych wydatkach inwestycyjnych.

  - wpływy z rejestracji zawodników, mimo, iż większość zawodników płaci zwiększone    o 50-100% stawki ( 70 zł –PZBS, 5 zł – MZBS) zmniejszyły się o około 4.000 zł.

  - turnieje WOB ze względu na mniejszą frekwencję przynoszą średnio 100 zł zysku co stanowi około 1.600 zł miesięcznie, co stanowi 2-3 razy mniej niż w latach ubiegłych.

  - pięć zorganizowanych turniejów okolicznościowych przyniosło w bieżącym roku około 1.500 zł zysku.

 

Na niższe wpływy nałożyły się jednocześnie dodatkowe wydatki inwestycyjne – zakup maszyny do powielania kart z kartami ca 11.000 zł a kilkuletni sprzęt (komputery, drukarki, ksero) wymaga coraz częściej napraw i wymiany.

 

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Prezesa dane kol.W.Buze poprosił obecnego kol.A.Klika –Przewodniczącego KR o przeprowadzenie kontroli finansowej związku za 2003 r.

 

Ad. 2

W związku z niską frekwencją na turniejach WOB kol.W.Buze zaproponował  zmniejszenie ilości turniejów organizowanych na ul.Kłopotowskiego 11. Po dyskusji  ustalono, że do wakacji turnieje odbywać się będą na dotychczasowych zasadach natomiast w czasie wakacji część z nich ulegnie zawieszeniu lub likwidacji.

 

Podjęto uchwałę w sprawie ulg na turniejach WOB:

 

Uchwała nr. 9

 

Ustala się ulgowe wpisowe dla następujących grup członków WZBS

  -juniorzy do 25 lat po przedstawieniu aktualnej legitymacji studenckiej,

  -kobiety bez względu na wiek,

  -mężczyźni po ukończeniu 60 roku życia,

  -młodzież szkolna do 20 lat po okazaniu aktualnej legitymacji uczniowskiej,

 

Zebrani odrzucili wniosek dotyczący wprowadzenia ulg nadzwyczajnych dotyczących wprowadzenia ulg dla osób o bardzo niskim statusie materialnym.

 

Ad. 3

W ramach realizacji uchwały nr.6 z dnia 28.X.2002 r. zarząd stwierdził. Zgłoszone do WZBS zgodnie z powyższą uchwałą zostały trzy turnieje :Anin, Piaseczno i DDKN Wola Pozostali organizatorzy nie zgłosili swoich turniejów. Wszystkie zgłoszenia zawierały prośbę o zwolnienie z opłat na rzecz WZBS. Zarząd nie zwolnił żadnego z organizatorów z opłat ustalając kwotę odpłatności 20 zł od turnieju płatną  co kwartał.

Zarząd zobowiązał biuro WZBS do bezwzględnego przestrzegania uchwały nr. 6.

Wszyscy organizatorzy turniejów lokalnych, mają czas do 15 czerwca na uregulowanie zaszłości. W przeciwnym razie WZBS zaprzestanie obsługiwania w/w imprez (reklama, wyniki i naliczanie pkl).

 

Ad. 4

1. Prezes poinformował, że nowa Hala Mera będzie do naszej dyspozycji na okres trwania GP W-wy 2003 , wstępne ustalenia finansowe za wynajem  zamykają

się kwotą 30.000 zł.

2. Katering – sprawa prowadzenia bufetu na XXXI GP W-wy obsługującego uczestników jest otwarta – oczekujemy od reflektantów na pisemne oferty.

3. Sponsorzy – do dnia dzisiejszego mamy zagwarantowane nagrody dla kobiet ufundowane przez  kol.M.Siwek, sponsorów instytucjonalnych Urząd m.St.W-wy     6.000 zł ,Urząd Marszałkowski  - 5000 zł oraz obiecane ca 10.000 zł przez Kulczyk Holding. Należy wzmóc starania w celu pozyskania innych sponsorów.

4. Sędziowie. ustalono, że sędzią głównym XXXI GP W-wy będzie ponownie Jan Romański – na następne zebranie ma zgłosić się wraz z zaproponowaną przez niego ekipą na spotkanie z Zarządem w dniu 12 czerwca 2003 r.

5. Regulaminy. Kol.M.Czajkowski  wraz z kol.B.Bednarskim zobowiązali się do przygotowania regulaminu całego Grand Prix oraz turnieju teamów i indywidualnych MP po uzyskaniu akceptacji przez ZG PZBS. 

 

Termin następnego zebrania ustalono na czwartek 12 czerwca godz.17 w Zarządzie.

 

Protokołował                                             PREZES

 

B.Bednarski                                               T.Luzak

 

do góry strony