Warszawski Związek Brydża Sportowego ogłasza:

W zgodzie z postulatami środowiska brydżowego ogłasza się niniejszym ustanowienie kary pieniężnej w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za naruszenie dobrych obyczajów na sali gry tj. za: wulgarne zachowanie się, przeklinanie, picie alkoholu na sali gry, palenie poza wyznaczonymi do tego miejscami.  

Sędzia zawodów zobowiązany zostaje do bezwzględnego egzekwowania kary od wykraczającego zawodnika każdorazowo po przewinieniu.

Odmowa uiszczenia określonej kary traktowana będzie jako wykroczenie przeciwko regulaminowi zawodów ze wszelkimi konsekwencjami. Niezastosowanie się do poleceń sędziego lub kontynuowanie wykroczenia powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju mimo uiszczenia 10 zł.

Ewentualnie zebrana kwota zasili fundusze przeznaczone do rozwoju brydża młodzieżowego.  

                                                                                                    Prezes WZBS

                                                                                                     

                                                                                                   Tadeusz Luzak