"Czarna Księga"
Z A R Z Ą D Z E N I E

Zarząd Warszawskiego Związku Brydża Sportowego zarządza prowadzenie przez Biuro Zarządu tzw. ”Czarnej księgi”, w której będą zapisywane wszystkie zgłoszone przez zawodników uczestniczących w zawodach zagrania dotyczące czystości gry (zajazdy, genialne wisty, natchnione licytacje w parze itp.), a wykonane przez graczy zarejestrowanych w okręgu. warszawskim.

Wszelkie tego typu wątpliwości winny być zgłoszone do sędziego prowadzącego zawody i przesłane pocztą, bądź e-mailem na adres WZBS. Skargi te ulegają przedawnieniu po 3 latach.

Prezes WZBS jest zobowiązany do poinformowania pary zawodników, o fakcie wpłynięcia na nich skargi. Każda para ma prawo do opisania własnej wersji zdarzeń i uzasadnienia podjętej akcji, przed wysłaniem skargi do konsultacji zawodniczej.

Biuro Zarządu WZBS jest zobowiązane do zbierania tego typu sygnałów oraz analizy otrzymanego materiału poprzez konsultacje u wybranych 10 (spośród 20) konsultantów WZBS. Jeżeli konsultanci kwalifikowaną większością głosów potwierdzą zasadność skarg, wówczas:

1.      przy potwierdzonej 2 skardze Zarząd WZBS zakazuje wspólnej gry w parze na okres od 3 miesięcy do ½ roku;

2.      przy potwierdzonej 3 skardze Zarząd WZBS zakazuje wspólnej gry w parze na okres od ½ roku do 2 lat;

3.      przy potwierdzonej 4 skardze Zarząd WZBS dożywotnio zakazuje wspólnej gry w parze

Zarządzenie powyższej kary skutkuje:

·         przedłużeniem czasu przedawnienia skarg na okres 3 lat liczonych od czasu zakończenia kary;

·         ogłoszeniem Kary do wiadomości publicznej.

                                                                                                                 Prezes WZBS

                                                                                                                 

                                                                                                                Tadeusz Luzak